Page 15 -
P. 15

ࠁ׮ ഻ঁ য۰਍ ӝࣿ۽ ঌ۰ઉ ੓׮ ୭Ӕীח ׮নೠ ઑݺ ߸ച উ҃ ଱ਊ ೻য झఋੌ੄ ߸
       ച ١੄ ઑѤীࢲب ঴ҷਸ ଺Ҋ ੋधೞח ߑߨী ؀ೠ োҳب ૓೯غҊ ੓׮ Ӓܿ 1 1਷ ঴ҷ
       ੋध ӝࣿਸ ੉ਊೠ ৘۽ॄ ঴ҷਸ ੋधೞৈ زੌೠ ੋޛਸ ଺ח ೐۽Ӓ۔੉׮

        Ӓܿ   ঴ҷ ੋधਸ ੉ਊೠ زੌ ੋޛ Ѩ࢝ ೐۽Ӓ۔       ղਊ ӝ߈ ৔࢚ Ѩ࢝

       ղਊ ӝ߈ ৔࢚ Ѩ࢝ CBIR Content Based Image Retrieval ੉ۆ ৔࢚ী ઓ੤ೞח ࢎۈ ࢎޛ ࢚࢝ ੿ࠁ
       ١ਸ ੋधೞৈ ਗೞח ৔࢚ਸ ੗زਵ۽ ଺ই઱ח दझమਸ ݈ೠ׮ ҳӖҗ э਷ അ੤੄ ੋఠ֔ Ѩ
       ࢝ ࢎ੉౟ীࢲח ޙ੗ৌਸ ੑ۱ೞݶ ೧׼ ޙ੗ৌ੉ ٜয ੓ח ਢ ಕ੉૑ܳ ଺ইળ׮ ੉৬ ਬࢎ
       ೞѱ ࢎਊ੗о ਗೞח ഋక੄ ৔࢚ਸ ੗زਵ۽ ଺ই઱ח ӝࣿ੉ ղਊ ӝ߈ ৔࢚ Ѩ࢝੉׮ ҳӖ਷
       ੹ా੸ੋ ޙ੗ৌ Ѩ࢝ࡺ݅ ইפۄ ղਊ ӝ߈ ৔࢚ Ѩ࢝ ӝࣿਸ ੉ਊೠ ҳӖ ੉޷૑ Ѩ࢝ ࢲ࠺झ
       https  www google co kr imghp ب ೣԋ ઁҕೞҊ ੓যࢲ ־ҳա औѱ ղਊ ӝ߈ ৔࢚ Ѩ࢝ਸ
       పझ౟೧ࠅ ࣻ ੓׮ Ӓܿ 1 2ח ҳӖ ੉޷૑ Ѩ࢝ ࢎ੉౟ীࢲ োԢ ࢎ૓ਸ স۽٘ೞҊ ੹ ࣁ҅

       ਢ ಕ੉૑ী ನೣػ ৔࢚ ઺ীࢲ ਬࢎೠ ࢎ૓ਸ Ѩ࢝ೠ Ѿҗ ചݶ੉׮ োԢ੉ աఋդ ࢎ૓݅ স
       ۽٘ೞ৓ਸ ࡺੋؘ ੋఠ֔ী ੓ח ݆਷ োԢ ࢎ૓ਸ ੜ Ѩ࢝ೠ Ѫਸ ഛੋೡ ࣻ ੓׮    020
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19